Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
I.             Základní ustanovení

 

 

Fotbalový oddíl Sokol Boršov nad Vltavou dále jen fotbalový klub, je svobodnou organizací s právní subjektivitou, která je nezávislá na politických stranách. Sdružuje občany, kteří se chtějí podílet na společné činnosti klubu a přispívat k rozvoji sportu a tělovýchovy a tím podporovat i společenské aktivity v rámci města a regionu.

 

 

 

II. Členství ve fotbalovém klubu

 

Členem fotbalového klubu se stává občan starší 6-ti let, který se ztotožňuje s činností a Stanovami fotbalového klubu, podá řádně písemnou přihlášku ke vstupu, zaplatí příspěvek na první období a je přijat rozhodnutím výboru.

 

Členství ve fotbalovém klubu není nijak vázáno na registraci hráčů Českomoravským fotbalovým svazem ani jiných podobných korporací.

 

Nezletilého člena fotbalového klubu na jednáních klubu zastupuje jeho zákonný zástupce včetně práva volit do orgánů klubu.

 

Základní práva členů jsou:

 

a) podílet se na činnosti klubu

 

b) volit a být volen dle podmínek Stanov

 

c) účastnit se jednání, projednává-li se činnost člena nebo jeho chování

 

d) požadovat zprávy a informace o činnosti fotbalového klubu

 

e) účastnit se sportovního a tělovýchovného života v rámci fotbalového klubu

 

 

Základní povinnosti členů jsou:

 

a) plnit úkoly vyplývající ze Stanov a řídit se řády fotbalového klubu, usneseními a rozhodnutími členské schůze či rozhodnutími výboru

 

b) v případě účasti na soutěžních aktivitách je povinen dodržovat sportovní řád a pravidla dané soutěže

 

c) iniciativně se podílet na práci a rozvoji fotbalového klubu

 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží fotbalovému klubu

 

e) platit řádné členské příspěvky dle pravidel, schválených členskou schůzí

 

f) každý člen fotbalového oddílu je povinen odpracovat ročně 16 hod na brigádách. Za každou neodpracovanou hodinu uhradí 50,- 

 

 

 

 

III. Disciplinární opatření, zánik členství

 

Za porušení Stanov, případně za jednání v příkrém rozporu s usneseními Členské schůze nebo rozhodnutími výboru, může výbor ukládat členům disciplinární tresty:

 

a) napomenutí

 

b) disciplinární peněžitou pokutu - a to pokud svým chováním zapříčinil či spoluzapříčinil udělení finančního disciplinárního trestu fotbalovému klubu či jinou finanční škodu klubu; výši pokuty určí výbor (zaplacení finanční pokuty nezbavuje člena obecné odpovědnosti za úhradu případně způsobené škody)

 

c) zastavení sportovní činnosti

 

d) vyloučení z fotbalového klubu

 

 

 

IV. Orgány fotbalového klubu

 

Fotbalový klub vytváří své orgány či organizační složky, kterými jsou

 

-          Členská schůze fotbalového klubu

-          Výkonný výbor fotbalového klubu

 

 

V. Členská schůze fotbalového klubu

 

Členská schůze:

 

- volí členy výboru a případně další organizační složky fotbalového klubu. Do Výkonného výboru fotbalového klubu může být volen pouze člen fotbalového klubu starší 18 ti let.

 

- schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za předchozí období

 

- schvaluje výborem předložený plán činnosti na další období

 

- členská schůze stanoví výši řádných členských příspěvků na další období dle pravidel schválených členskou schůzí

 

Členská schůze fotbalového klubu se schází nejméně 1x ročně.

 

Členskou schůzi svolává Výkonný výbor fotbalového klubu, a to veřejným oznámením na vývěsce a Internetu nejméně 14 dní dopředu. Členská schůze může být svolána také mimořádně, požádá-li o její svolání nejméně 20% členů fotbalového klubu, nebo min. 1/3 členů výboru, případně odstoupí-li předseda ze své funkce.      V takovém případě je předseda, místopředseda případně jiný člen výboru povinen svolat členskou schůzi nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení platné žádosti o svolání schůze nebo po odstoupení předsedy.

 

Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda Výkonného výboru.

 

Neprojedná-li Členská schůze na svém prvním jednání po uplynutí ročního funkčního období Výkonného výboru návrh na zvolení nového, prodlužuje se funkční období Výkonného výboru o rok.

 

K platnosti usnesení Členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů.

 

 

 

VI. Výkonný výbor fotbalového klubu

 

 

Výbor fotbalového klubu plní zejména tyto úkoly:

 

- vykonává práva a povinnosti statutárního orgánu (zástupce) fotbalového klubu

 

- připravuje plány včetně rozpočtů pro zajištění budoucí činnosti fotbalového klubu

 

- zajišťuje operativní plnění činnosti a funkčnosti fotbalového klubu

 

- zodpovídá členské schůzi za řádné vedení účetnictví

 

- uzavírá prostřednictvím pověřených funkcionářů příslušné smlouvy s dalšími subjekty

 

- řídí jednotlivá mužstva fotbalového klubu prostřednictvím realizačních týmů

 

- rozhoduje o hostování a registraci jednotlivých hráčů včetně podmínek

 

- výbor jmenuje na danou sezónu realizační týmy jednotlivých sportovních mužstev (hlavního trenéra, asistenty, vedoucího mužstva apod.)

 

- výbor ustanovuje v případě potřeby pracovní a organizační odborné skupiny (sportovní, grantovou, ekonomickou, marketingovou, pořadatelskou apod.)

 

Výkonný výbor je výkonným orgánem fotbalového klubu. Je volen na Členské schůzi na období jednoho roku, přičemž jeho funkčnost neskončí před zvolením nového výkonného výboru. Ke zvolení dojde, jestliže volení členové obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů na členské schůzi.

 

Funkce ve výkonném výboru jsou:

 

- předseda              - řízení oddílu, vede jednání výboru, řídí činnost hospodáře, zastupuje oddíl na jednáních Sokola, svolává brigády

- místopředseda    - zastupuje předsedu

- sekretář                 - zastupuje oddíl při jednání s ostatními kluby a Fotbalovým svazem

- pokladník             - zodpovídá za účetnictví oddílu

- manažer              - zodpovídá za jednání se sponzory a obcí

- člen                      - zodpovídá za jednání s realizačními týmy jednotlivých družstev

- člen                      - zodpovídá za propagaci oddílu – web, plakáty, pozvánky

 

Členové Výkonného výboru mohou zastávat další funkce jako např.: trenér mládeže, hospodář apod.

 

Volba funkcí Výkonného výboru proběhne na jeho prvním jednání po jeho ustanovení Členskou schůzí.

 

Výkonný výbor svolává k jednání podle potřeby předseda, nebo místopředseda nejméně jednou za měsíc. Dále může Výkonný výbor svolat kterýkoliv jeho člen na žádost nadpoloviční většiny členů Výkonného výboru. Z jednání Výkonného výboru se pořizuje zápis.

  

Práci výboru řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo případně i jiný člen výboru, pokud se na něm přítomní členové výboru shodnou.

 

Výkonný výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční členů Výkonného výboru.

 

Výkonný výbor při své práci rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru.

 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Jednání výboru se může aktivně zúčastnit (bez práva hlasovat) jakýkoliv člen fotbalového oddílu na základě pozvání člena výboru.

 

Výbor může v případě snížení počtu členů výboru nadpoloviční většinou hlasů všech členů (původního) výboru kooptovat nejvýše dva členy výboru na uvolněná místa s tím, že nejbližší členská schůze musí tyto nové členy potvrdit volbou. Do doby konání členské schůze mají kooptovaní členové stejná práva a povinnosti jako ostatní členové výboru.

 

Veškeré závazkové vztahy přesahující hodnotu 5 000,- Kč musí být schváleny Výkonným výborem.

 

Člen výboru se může svého členství ve výboru vzdát, a to písemným prohlášením předaným na zasedání výboru, kterého se účastní nadpoloviční počet zvolených členů výboru. V tom případě členství zaniká tímto aktem.

 

Dále může být členství ve Výkonném výboru ukončeno rozhodnutím Výkonného výboru nebo Členské schůze z důvodu neetického jednání a chování člena Výkonného výboru.